Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1904
Title: Nhận thức về dân chủ và quá trình dân chủ hóa ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới - thực trạng và giải pháp
Authors: Trần Thị Minh Tuyết
Keywords: Dân chủ
Dân chủ hóa ở Việt Nam
Thời kỳ đổi mới
Đảng Cộng sản Việt Nam
Issue Date: 11-2019
Publisher: Lý luận chính trị - Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận khoa học của học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Trong tiến trình đổi mới, Đảng ta đã nhận thức ngày càng rõ vai trò của dân chủ và đã tập trung xây dựng thiết chế, hoàn thiện thể chế, đổi mới cơ chế và chính sách để đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân. Quá trình dân chủ hóa các lĩnh vực của đời sống xã hội đã tạo ra động lực to lớn cho sự nghiệp đổi mới. Tuy vậy, nó vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, nhận thức về vấn đề dân chủ và phát huy dân chủ trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải đáp một cách thấu đáo...Thực tế đó đòi hỏi Đảng phải tiếp tục bổ sung những nhận thức mới, đề ra những giải pháp để thúc đẩy nhanh hơn nữa quá trình dân chủ hóa ở nước ta.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1904
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nhan thuc ve Dan chu va qua trinh Dan chu hoa o VN trong thoi ky doi moi - thuc trang va giai phap.pdf
  • Description : 
  • Size : 262,11 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.