Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1903
Title: Kết nạp Đảng viên - Thà ít mà tốt
Authors: Ngô Hà Trường Sơn
Keywords: Kết nạp Đảng viên
Tiêu chuẩn Đảng viên
Quần chúng ưu tú
Issue Date: 2-2019
Publisher: Lý luận chính trị - Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận khoa học của học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Kết nạp quần chúng ưu tú, đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định vào Đảng là một yêu cầu tất yếu khách quan để đảm bảo cho Đảng luôn là đội quân tiên phong, tổ chức tiên tiến, chắc chắn, cách mạng nhất của những người giác ngộ lý tưởng cộng sản. Phát triển đảng viên không chỉ có ý nghĩa đối với việc gia tăng số lượng đảng viên mà còn liên quan mật thiết đến chất lượng hoạt động lãnh đạo và uy tín của tổ chức đảng. Do đó, đối với công tác này phải luôn luôn quán triệt phương châm: chất lượng hơn số lượng, thà ít mà tốt. Bài viết này góp phần luận giải điều đó.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1903
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Ket nap Dang vien - tha it ma tot.pdf
  • Description : 
  • Size : 235,62 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.