Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1897
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam
Authors: Mạch Quang Thắng
Keywords: Năng lực cầm quyền
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đảng Cộng sản Việt Nam
Issue Date: 12-2018
Publisher: Lý luận chính trị - Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận khoa học của học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản (ĐCS) Việt Nam cầm quyền có ý nghĩa lớn đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng ta hiện nay. Chỉ có trên cơ sở tư tưởng Hồ Chí Minh thì Đảng ta mới xây dựng được một Đảng xứng đáng với niềm tin của nhân dân trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội (CNXH). ĐCS Việt Nam cầm quyền có trách nhiệm như thế nào đối với sự phát triển của dân tộc và muốn làm tròn nhiệm vụ của mình do nhân dân giao phó, Đảng cần nâng cao năng lực cầm quyền như thế nào? Chúng ta tìm thấy trong các quan điểm của Hồ Chí Minh những chỉ dẫn quý báu, tuy rằng thời kỳ hiện nay khác nhiều so với thời kỳ Hồ Chí Minh sống.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1897
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Tu tuong HCM ve nang luc cam quyen cua Dang CSVN.pdf
  • Description : 
  • Size : 290,27 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.