Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1896
Title: Học viện Lục quân nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo
Authors: Hoàng Văn Minh
Keywords: Học viện Lục quân
Chất lượng giáo dục - đào tạo
Issue Date: 5-2019
Publisher: Quốc phòng toàn dân - Cơ quan lý luận quân sự và chính trị của quân ủy trung ương và Bộ quốc phòng
Abstract: Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc quan điểm, tư tưởng giáo dục của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết 86-NQ/ĐUQSTW, ngày 29-3-2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Công tác giáo dục - đào tạo trong tình hình mới”,… những năm qua, việc nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo của Học viện Lục quân đã đạt nhiều kết quả tích cực.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1896
Appears in Collections:5. Đảng trong cuộc sống hôm nay

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : HVLQ nang cao chat luong giao duc - dao tao.pdf
  • Description : 
  • Size : 125,09 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.