Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1892
Title: Đảng ta nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển
Authors: Trần Văn Phòng
Keywords: Đổi mới
Ổn định
Phát triển
Issue Date: 1-2019
Publisher: Lý luận chính trị - Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận khoa học của học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Trong suốt hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta luôn chủ động nhận thức và giải quyết tốt mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển. Nhờ vậy, chúng ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được là cơ bản, việc nhận thức và giải quyết mối quan hệ nói trên ở nước ta những năm qua cũng còn bộc lộ những hạn chế: quá trình đổi mới diễn ra chậm và chưa có những bước đột phá mạnh mẽ; vẫn hàm chứa những yếu tố gây mất ổn định chính trị - xã hội... Chính vì vậy, với tinh thần khoa học, thực tiễn, Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh yêu cầu: “Tiếp tục quán triệt và xử lý tốt các quan hệ lớn: quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển...”.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1892
Appears in Collections:4. Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới (1986 đến nay)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Dang ta nhan thuc va giai quyet moi quan he giau doi moi on dinh va phat trien.pdf
  • Description : 
  • Size : 266,02 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.