Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1888
Title: Bàn thêm về lợi dụng mâu thuẫn nội bộ kẻ thù, phân hoa kẻ thù trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945)
Authors: Nguyễn Xuân Tú, Lê Thị Hồng
Keywords: Mâu thuẫn kẻ thù
Giành chính quyền
Cách mạng Tháng Tám
Issue Date: 10-2019
Publisher: Lịch sử Đảng - Viện lịch sử Đảng - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sự kiện trọng đại, niềm tự hào của nhân dân Việt Nam, nhưng trong nhiều năm qua, các thế lực thù địch, những kẻ cơ hội chính trị vẫn cố tình ngụy tạo thông tin, xuyên tạc, hạ thấp thành tựu, ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám. Thực tế lịch sử cho thấy, Cách mạng Tháng Tám thành công có nguyên nhân chủ quan và khách quan. Trong đó, Đảng đã chủ động tạo thời cơ, nắm bắt đúng thời cơ cách mạng, lãnh đạo nhân dân tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi nhanh chóng, ít đổ máu. Thực hiện sách lược mềm dẻo, linh hoạt trong lợi dụng mâu thuẫn nội bộ, phân hóa kẻ thù là một thành công của Đảng trong lãnh đạo Tổng khởi nghĩa giành chính quyền Cách mạng Tháng Tám năm 1945, để lại bài học lịch sử cho cách mạng Việt Nam.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1888
Appears in Collections:3. Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền và 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ xâm lược

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Ban them ve loi dung mau thuan noi bo ke thu phan hoa ke thu trong thoi ky dau tranh gianh chinh quyen 1930-1945.pdf
  • Description : 
  • Size : 180,44 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.