Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1887
Title: Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng đối với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên
Authors: Nguyễn Bình, Nguyễn Thị Xuân
Keywords: Đạo đức cách mạng
Nêu gương
Đảng viên
Issue Date: 10-2019
Publisher: Lịch sử Đảng - Viện lịch sử Đảng - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Trong tác phẩm Đạo đức cách mạng (12-1958), Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ những quan điểm sâu sắc, toàn diện về đạo đức cách mạng và con đường để rèn luyện đạo đức cách mạng cho mỗi cán bộ, đảng viên. Đó là những cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hội nhập quốc tế hiện nay.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1887
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Van dung quan diem cua HCM ve dao duc CM doi voi viec thuc hien trach nhiem neu guong cua can bo Dang vien.pdf
  • Description : 
  • Size : 254,7 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.