Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1885
Title: Bàn về nội dung lãnh đạo và cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam
Authors: Trần Khắc Việt
Keywords: Đảng cầm quyền
Nội dung cầm quyền của Đảng
Issue Date: 9-2019
Publisher: Lý luận chính trị - Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận khoa học của học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Đại hội XII của Đảng yêu cầu nghiên cứu về đảng cầm quyền, nội dung cầm quyền của Đảng. Nội dung cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là những hoạt động, công việc mà Đảng có thể làm, cần làm nhằm sử dụng, phát huy vị thế, quyền được Hiến pháp quy định để tác động, chi phối đối với Nhà nước và xã hội; xứng đáng với vị thế, trách nhiệm của Đảng cầm quyền. Nội dung cầm quyền và nội dung lãnh đạo của Đảng có mặt thống nhất, đồng thời cũng có mặt khác biệt. Do vậy, cần có sự phân biệt rõ để tránh việc áp đặt tất cả các nội dung lãnh đạo của Đảng vào nội dung cầm quyền của Đảng, tránh việc Đảng bao biện, làm thay, can thiệp một cách không đúng vào công việc của Nhà nước.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1885
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Ban ve noi dung lanh dao va cam quyen cua Dang CSVN.pdf
  • Description : 
  • Size : 225,11 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.