Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1884
Title: Quan điểm của Đảng trong Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Authors: Phạm Bá Bình
Keywords: Chiến lược phát triển
Kinh tế biển Việt Nam
Issue Date: 1-2019
Publisher: Quốc phòng toàn dân - Cơ quan lý luận quân sự và chính trị của quân ủy trung ương và Bộ quốc phòng
Abstract: Để tiếp tục phát huy có hiệu quả tiềm năng của biển trong thế kỷ XXI, Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã thông qua Nghị quyết 36/NQ-TW về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; trong đó nhấn mạnh, trong thế kỷ XXI, “Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh, an toàn”. Để đạt được mục tiêu đó, Nghị quyết đã xác định các quan điểm chỉ đạo của Đảng về định hướng Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1884
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Quan diem cua Dang trong Chien luoc phat trien ben vung kinh te bien VN den nam 2030 tam nhin den nam 2045.pdf
  • Description : 
  • Size : 42,41 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.