Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1824
Title: Thành tựu 30 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân
Authors: Lê Chiêm
Keywords: Quốc phòng toàn dân
Thành tựu
Issue Date: 12-12-2019
Publisher: Quân đội nhân dân - Cơ quan của Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng
Abstract: Xây dựng nền Quốc phòng toàn dân là xây dựng cả lực lượng và thế trận, xây dựng tiềm lực mọi mặt, đặc biệt là tiềm lực chính trị - tinh thần; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo nên sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc. Qua 30 năm thực hiện Ngày hội QPTD, chúng ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, nổi bật ở các nội dung cơ bản sau: Một là, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn dân đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh (QP, AN), bảo vệ Tổ quốc. Hai là, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định và an ninh cho sự phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Ba là, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc được củng cố tăng cường, tăng thêm khả năng ngăn chặn, loại trừ nguy cơ chiến tranh và khả năng đối phó thắng lợi các tình huống xâm phạm chủ quyền, an ninh quốc gia. Bốn là, xây dựng thế chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phù hợp với điều kiện mới; thế trận QPTD, thế trận an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc rộng khắp, chặt chẽ và liên hoàn; “thế trận lòng dân” được củng cố vững chắc. Năm là, xây dựng lực lượng vũ trang mà nòng cốt là QĐND có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, phát huy được vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1824
Appears in Collections:2. Quân đội anh hùng - Truyền thống vẻ vang

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Thanh tuu 30 nam thuc hien Ngay hoi Quoc phong toan dan 1.jpg
  • Description : 
  • Size : 510,9 kB
  • Format : JPEG
  • Thumbnail

  • File : Thanh tuu 30 nam thuc hien Ngay hoi Quoc phong toan dan 2.jpg
  • Description : 
  • Size : 5,45 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.