Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1494
Title: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ý nghĩa lịch sử và giá trị thực tiễn
Authors: Đỗ Hoàng Linh
Keywords: Di chúc
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ý nghĩa lịch sử
Giá trị thực tiễn
Issue Date: 9-2019
Publisher: Lịch sử Đảng - Viện lịch sử Đảng - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện lòng yêu nước, thương dân vô bờ bến, một trí tuệ mẫn tiệp, nghị lực kiên cường, tinh thần lạc quan cách mạng và lòng tin tuyệt đối vào Đảng, vào sức mạnh của toàn dân tộc. Thực hiện ước nguyện thiêng liêng, cao cả của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, tiến hành thành công sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, thực hiện công cuộc đối mới giành nhiều thành tựu quan trọng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1494
Appears in Collections:3. Ý nghĩa lịch sử của bản di chúc

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DI chuc cua Chu tich HCM y nghia lich su va gia tri thuc tien.pdf
  • Description : 
  • Size : 143,25 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.