Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1493
Title: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay
Authors: Nguyễn Trọng Phúc
Keywords: Di chúc
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đào tạo
Bồi dưỡng cán bộ
Issue Date: 9-2019
Publisher: Lịch sử Đảng - Viện lịch sử Đảng - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, đào tạo, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng. Đó là tư tưởng nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ. Tư tưởng đó được Người đặt ra trong Di chúc với những nội dung, yêu cầu rất cơ bản gắn liền với xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng đã đặc biệt chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cả về lý luận, trí tuệ, đạo đức và năng lực lãnh đạo. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo cán bộ càng cấp thiết trong cộng cuộc đổi mới hiện nay.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1493
Appears in Collections:4. Học tập và làm theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Di chuc cua Chu tich HCM voi viec dao tao boi duong can bo hien nay.pdf
  • Description : 
  • Size : 291,25 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.