Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1353
Title: Vì dân
Authors: Nguyễn Trọng Phúc
Keywords: Di chúc
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Issue Date: 28-8-2019
Publisher: Người lao động - Tiếng nói của liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh
Abstract: 50 năm thực hiện Di chúc của Người, Đảng ta đã chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, luôn đề cao mục tiêu tất cả vì Tổ quốc giàu mạnh. Các chương trình xóa đói giảm nghèo, xóa nghèo bền vững và nông thôn mới đã thực sự làm thay đổi bộ mặt đất nước.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1353
Appears in Collections:4. Học tập và làm theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Vi dan.pdf
  • Description : 
  • Size : 36,42 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.