Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1241
Title: Thấm nhuần Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Authors: Trần Văn Rạng
Keywords: Di chúc
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Xây dựng
Chỉnh đốn Đảng
Issue Date: 8-2019
Publisher: Lịch sử Đảng - Viện lịch sử Đảng - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kết tinh những giá trị tư tưởng lý luận sâu sắc, phản ánh tính quy luật giành thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Nội dung trong Di chúc đề cập nhiều vấn đề, trong đó, nổi bật là vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng - nhiệm vụ then chốt, thường xuyên, liên quan mật thiết đến tiền đồ của Đảng và tương lai của dân tộc. Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là trong bối cảnh đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay, mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên càng thêm "khắc cốt", "ghi tâm" di huấn của Người về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1241
Appears in Collections:2. Nội dung bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Tham nhuan di chuc cua Chu tich HCM ve xay dung chinh don Dang.pdf
  • Description : 
  • Size : 293,47 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.