Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1203
Title: Điều mong muốn cuối cùng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn Văn Công
Keywords: Di chúc
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Issue Date: 5-2019
Publisher: Lý luận chính trị
Abstract: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của Đảng và nhân dân ta, có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn về nhiều mặt, đó là sự kết tinh của tinh hoa văn hóa dân tộc với tinh hoa văn hóa nhân loại, là những chỉ dẫn quý báu, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1203
Appears in Collections:3. Ý nghĩa lịch sử của bản di chúc

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Dieu mong muon cuoi cung trong Di chuc cua Chu tich HCM.pdf
  • Description : 
  • Size : 169,24 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.