Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1202
Title: Niềm tin vào sức mạnh của nhân dân trong di chúc của Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn Thế Thắng
Keywords: Di chúc
Sức mạnh của nhân dân
Đoàn kết toàn Đảng, toàn dân
Xây dựng và phát triển đất nước
Issue Date: 5-2019
Publisher: Lý luận chính trị
Abstract: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng, phát triển sáng tạo truyền thống dân tộc và chủ nghĩa Mác - Lê nin về vai trò, sức mạnh của quần chúng nhân dân. Người đã đoàn kết toàn Đảng, toàn dân, phát huy sức mạnh của nhân dân trong công cuộc giải phóng dân tộc và phát triển đất nước. Trong Di chúc, Hồ Chí Minh đặt trọn niềm tin vào sức mạnh của nhân dân với cách mạng. Đảng ta đã và đang vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh, vai trò của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1202
Appears in Collections:2. Nội dung bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Niem tin vao suc manh cua nhan dan trong Di chuc HCM.pdf
  • Description : 
  • Size : 235,54 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.