Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3631
Title: Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ứng cử ĐBQH tại các địa phương
Authors: PV
Issue Date: 30-4-2021
Publisher: Nhân dân
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3631
Appears in Collections:02.Báo, tạp chí trung ương và địa phương

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : .Nhieu dong chi lanh dao Dang Nha nuoc ung cu DBQH tai cac dia phuong 1.jpg
  • Description : 
  • Size : 547,97 kB
  • Format : JPEG
  • Thumbnail

  • File : .Nhieu dong chi lanh dao Dang Nha nuoc ung cu DBQH tai cac dia phuong 2.jpg
  • Description : 
  • Size : 2,35 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.