Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3591
Title: Hội nghị "phổ biến tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2012-2026"
Authors: Đào Anh
Issue Date: 28-4-2021
Publisher: Văn hóa
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3591
Appears in Collections:02.Báo, tạp chí trung ương và địa phương

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Hoi nghi - Pho bien tuyen truyen BC QH khoa XV va DB HDND cac cap nhiem ky 2012-2026.jpg
  • Description : 
  • Size : 587,64 kB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.