Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2357
Title: Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ và sự vận dụng của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay
Authors: Lê Duyên Hà
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Giải phóng phụ nữ
Issue Date: 5-2019
Publisher: Sinh hoạt lý luận - Học viện chính trị khu vực III
Abstract: Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc Việt Nam, nhà tư tưởng lớn của thời đại. Tư tưởng nhất quán xuyên suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người là nhằm mục đích cao nhất giải phóng con người và ra sức tranh đấu để đòi lại những quyền thiêng liêng của con người. Trong đó, Người đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp giải phóng và đấu tranh bảo vệ quyền bình đẳng cho phụ nữ. Quan điểm và tư tưởng của Người về giải phóng phụ nữ vẫn còn nguyên giá trị trong cuộc sống ngày nay. Nhất là về việc nâng cao vị thế phụ nữ trong các lĩnh vực đời sống xã hội, bảo đảm bình đẳng giới. Đây cũng chính là một trong những nội dung cơ bản thể hiện tính nhân văn cao cả trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2357
Appears in Collections:2. Giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Gia tri tu tuong HCM ve giai phong phu nu va su van dung cua Dang ta trong giai doan hien nay.pdf
  • Description : 
  • Size : 228,09 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.