Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2308
Title: Quan điểm của Đảng về tôn giáo trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954)
Authors: Nguyễn Thị Như
Keywords: Quan điểm của Đảng
Kháng chiến chống Pháp
Đoàn kết lương giáo
Issue Date: 5-2019
Publisher: Lịch sử Đảng - Viện lịch sử Đảng, Học viên chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam ở giai đoạn 1945 - 1954 có đóng góp quan trọng từ phương diện Đảng lãnh đạo công tác tôn giáo, tạo sức mạnh đoàn kết chiến thắng kẻ thù. Chủ trương đúng đắn về đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương - giáo, cùng sự nhất quán trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đã giúp cho đồng bào có đạo giữ vững niềm tin vào sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo, thực hiện lương - giáo đoàn kết; tham gia tích cực vào phong trào kháng chiến, kiến quốc.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2308
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Quan diem cua Dang ve ton giao trong khang chien chong thuc dan Phap 1945 1954.pdf
  • Description : 
  • Size : 230,15 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.