Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2273
Title: Chủ trương của Đảng về công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài thời kỳ đổi mới
Authors: Lê Thị Tình
Keywords: Chủ trương của Đảng
Viện trợ phi chính phủ
Tổ chức phi chính phủ nước ngoài
Issue Date: 8-2019
Publisher: Lịch sử Đảng - Viện lịch sử Đảng, Học viên chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài là một nội dung của đối ngoại nhân dân. Trong thời kỳ đổi mới, cùng với việc đề cao hoạt động đối ngoại nhân dân như một trong ba "chân kiềng" quan trọng của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, chủ trương của Đảng về vận động viện trợ phi chính phủ dần hoàn thiện, thu hút ngày càng nhiều tổ chức phí chính phủ nước ngoài, giá trị viện trợ phi chính phủ nước ngoài đóng góp tích cực cho công cuộc xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam. Bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài vẫn còn một số hạn chế, đòi hỏi tiếp tục đổi mới, bổ sung chủ trương, chính sách nhằm thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả hoạt động này trong thời gian tới.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2273
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Chu truong cua Dang ve cong tac van dong vien tro phi chinh phu nuoc ngoai thoi ky doi moi.pdf
  • Description : 
  • Size : 284,54 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.