Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2266
Title: Một số vấn đề về xây dựng con người Việt Nam
Authors: Mạch Quang Thắng
Keywords: Xây dựng con người Việt Nam
Đại hội XII
Issue Date: 8-2018
Publisher: Lý luận chính trị - Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận khoa học của học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Đại hội XII của Đảng (1-2016) nêu lên sáu nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nhiệm vụ thứ sáu: “Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh”(1). Vấn đề xây dựng con người Việt Nam cần đặt trong cả một giai đoạn, ít nhất là từ nay đến khoảng 10 năm tới. Những điểm nhấn nào cần được nêu lên để hướng vào việc xây dựng con người Việt Nam đáp ứng được nhu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước?
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2266
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Mot so van de ve xay dung con nguoi VN.pdf
  • Description : 
  • Size : 318,86 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.