Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1984
Title: Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng
Authors: Lâm Hữu Đức, Vũ Trung Kiên
Keywords: Nâng cao chất lượng học tập
Quán triệt nghị quyết của Đảng
Xây dựng Đảng
Issue Date: 12-2018
Publisher: Tuyên giáo - Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương
Abstract: Xác định việc học tập, quán triệt nghị quyết là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, công tác triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng luôn được cấp ủy từ Trung ương tới địa phương quan tâm, tích cực tổ chức thực hiện; có nhiều đổi mới về phương pháp, hình thức phù hợp hơn với các đối tượng, địa bàn. Quá trình triển khai, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được chú trọng đổi mới thông qua hình thức tự nghiên cứu, thảo luận thẳng thắn nhằm tạo sự thống nhất nhận thức trong Đảng, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1984
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nang cao chat luong hoc tap quan triet nghi quyet cua Dang.pdf
  • Description : 
  • Size : 152,01 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.