Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1955
Title: Phát triển kinh tế tư nhân - bước phát triển tư duy quan trọng của Đảng trong việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Authors: Hoàng Xuân Huy, Nguyễn Thị Ngọ
Keywords: Phát triển kinh tế tư nhân
Kinh tế thị trường
Issue Date: 11-2019
Publisher: Lý luận chính trị và truyền thông - Học viện báo chí và tuyên truyền
Abstract: Vào cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ XX, mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, cùng với đó là sự sụp đổ của nền kinh tế vận hành theo cơ chế tập trung, bao cấp. Trước tình hình đó, các nước xã hội chủ nghĩa còn lại trên thế giới đã tiến hành cải cách, đổi mới, tìm bước đi phù hợp với điều kiện của mình để phát triển kinh tế - xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội. Trong bài viết này, các tác giả đã phân tích sự phát triển tư duy của Đảng về kinh tế tư nhân trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1955
Appears in Collections:4. Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới (1986 đến nay)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Phat trien kinh te tu nhan buoc phat trien tu duy quan trong cua Dang trong viec hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong XHCN o VN.pdf
  • Description : 
  • Size : 296,16 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.