Thư viện lưu động : [80]

Thư viện Lâm Đồng muốn đưa ra một cơ hội mới làm cho thư viện không chỉ là cánh cửa dẫn đến vốn tài liệu của thư viện mình mà còn là cánh cửa dẫn đến nền tri thức của cả thế giới. Mở rộng bốn bức tường của thư viện bằng việc cung cấp một Thư viện Số Lưu động.
Học sinh và người dân ở vùng sâu vùng xa thật sự vẫn rất thiếu thông tin hữu ích và các dịch vụ thư viện. Thư viện Số Lưu động truy cập Internet sẽ giới thiệu về các dịch vụ thông tin cho nhiều người dân như cho trẻ em học cách đọc và khai thác các công cụ học tập trực tuyến, cho nhà nông bội thu, cho các bà nội trợ làm kinh tế gia đình tốt hơn, cho người già, …. tìm được thông tin cần thiết để cải thiện cuộc sống.
Thư viện Lưu động truy cập Internet sẽ có thể dạy cho trẻ em – và những người khác – sử dụng công nghệ để họ thấy được giá trị của các nguồn lực thông tin hữu ích và sử dụng thư viện cho đến tuổi trưởng thành.
Logo

Collections in this community