Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2225
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và vận dụng vào thực tiễn hiện nay
Authors: Trần Minh Trưởng
Keywords: Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thi đua yêu nước
Thi đua ái quốc
Issue Date: 3-2018
Publisher: Lý luận chính trị - Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận khoa học của học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Tiếp thu và phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về thi đua, Hồ Chí Minh cho rằng, “thi đua là một đặc trưng của chủ nghĩa yêu nước dưới chế độ xã hội mới”. Dưới chế độ xã hội mới do nhân dân làm chủ, mục tiêu, lợi ích xã hội đều hướng tới phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, khi đó mọi người tham gia thi đua là thể hiện lòng yêu nước, đóng góp sức lực, trí tuệ để xây dựng đất nước; thi đua không chỉ góp phần làm tăng động lực, nghị lực của người lao động, phát huy sáng tạo về trí tuệ trong quá trình nghiên cứu, phát triển sản xuất, mà thi đua còn có ý nghĩa thể hiện tinh thần yêu nước.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2225
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Tu tuong HCM ve thi dua yeu nuoc va van dung vao thuc tien hien nay.pdf
  • Description : 
  • Size : 307,33 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.