›› Thông tin chuyên đề

Thứ năm, ngày 26/11/2015 08:32:50 GMT+7 | lượt xem: 1841

Thư mục “Quốc hội Việt Nam thời kỳ đổi mới”

LỜI NÓI ĐẦU

 

Quốc hội Việt Nam ra đời là kết quả thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử bầu đại biểu QH đầu tiên (Ngày 6/1/1946). Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhân dân sử dụng quyền lực Nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Quốc hội là cơ quan duy nhất do cử tri cả nước bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đại biểu Quốc hội được cử tri bầu ra tại các đơn vị bầu cử, chịu trách nhiệm trước cử tri bầu ra mình và cử tri cả nước. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhât của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội có các chức năng chính là: Lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Từ năm 1986 đến nay, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Ðại hội lần thứ VI của Ðảng Cộng sản Việt Nam đề xướng, bước đầu đạt được những thành tựu rất quan trọng. Kế thừa truyền thống và kinh nghiệm của các khoá Quốc hội trước đây, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không ngừng đổi mới về tổ chức và hoạt động để thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh, từng bước công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước; mở rộng quan hệ đối ngoại với các nước trên thế giới vì hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Để kỷ niệm 65 năm ngày thành lập QH (1946-2011) và góp phần chào mừng Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và  Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Thư viện Tỉnh Lâm Đồng biên soạn Thư mục “Quốc hội Việt Nam thời kỳ đổi mới”. Đây là tập hợp các tài liệu được sưu tầm, chọn lọc từ các tài liệu hiện có tại thư viện tỉnh lâm Đồng. Nhằm thuận lợi cho việc tìm hiểu của bạn đọc, thư mục được sắp xếp theo thứ tự  nhiệm kỳ, kỳ họp và ngày họp của QH (khóa XI - XII).

Trong quá trình biên soạn, không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong bạn đọc góp ý xây dựng để việc biên soạn thư mục ngày càng hoàn chỉnh hơn.

Đà Lạt, tháng 3 năm 2011.

 

Thư viện Tỉnh Lâm Đồng 

Tin khác

SÁCH NÓI

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú - Phường 3 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (+84) 2633 822 162 Email: thuvientinhlamdong@gmail.com

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 5037413 - Online: 57