›› GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thứ sáu, ngày 26/08/2016 08:42:19 GMT+7 | lượt xem: 882

Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên)

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia

Số trang: 304tr.

Nội dung:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa rất trọng đại, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong năm năm tới: tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa  bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Cuốn Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên) nằm trong bộ tài liệu học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Thường trực Tổ Biên tập Văn kiện, Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tổ chức xuất bản.

Tài liệu gồm 3 chuyên đề, giúp người đọc nắm chắc cơ sở lý luận và thực tiễn của các quan điểm cơ bản trong các văn kiện, cũng như việc vận dụng nó vào công tác chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

- Chuyên đề 1: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng

- Chuyên đề 2: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2016-2020

- Chuyên đề 3: Về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

Chỉ số phân loại: 324.2597075/ T103L

Kí hiệu kho đọc VN.036517

Kí hiệu kho mượn: : 324.2/ T103L

Kí hiệu kho lưu động: 324.2/ T103L

Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc. 

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 2739 - Online: 39